Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на операционна маса за нуждите на операционен блок при „МБ

Процедура №46

Срок: 28 Юни 2013 0:00 -

              Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на операционна маса за нуждите на операционен блок при „МБАЛ – Бургас” АД”:

 

1. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 100 т.;

 

       Предложението на “Новимед” ООД бива отстранено от участие в процедурата, поради факта че предлаганата маса не съответства по отношение на изискването същата да има вграден елеватор за бъбреците, което обстоятелство е установено при преценка на съответствието на техническите характеристики на масата,  извършена въз основа на данни от оригиналния каталог на производителя. Горното изискване е решаващо, предвид обстоятелството, че масата е предназначена за урологични операции, съгласно Заповед № VІ – Р - 221/08.05.2013 год. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД и изискванията посочени в публикуваната под 9015174/08.05.2013г. публична покана.

 

       Предложението на “Интер Бизнес 91” ЕООД бива отстранено от участие в процедурата, поради факта че предлаганата маса не съответства по отношение на изискването същата да има вграден елеватор за бъбреците, което обстоятелство е установено при преценка на съответствието на техническите характеристики на масата, въпреки че по данни от  представената сравнителна таблица са налице данни за наличие на бъбречен елеватор. Горното  обстоятелство не се потвърждава от представеният оригинал на  каталог на производителя, което обстоятелство се потвърждава и от снимката на предлаганата маса. Горното изискване е решаващо, предвид обстоятелството, че масата е предназначена за урологични операции, съгласно Заповед № VІ – Р - 221/08.05.2013 год. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД и изискванията посочени в публикуваната под 9015174/08.05.2013г. публична покана.

 

        Предложението на “Елпак Лизинг” ЕООД бива отстранено от участие в процедурата, поради факта че предлаганата маса не съответства по отношение на изискването същата да има вграден елеватор за бъбреците, което обстоятелство е установено при преценка на съответствието на техническите характеристики на масата. В сравнителната таблица представена от участника, както и в представения  превод на каталога на производителя е посочено, че масата притежава вграден бъбречен елеватор. Горното  обстоятелство не се потвърждава от представеният оригинал на  каталог на производителя, в който за разлика от представения превод липсва икона за вграден бъбречен елеватор, което обстоятелство се потвърждава и от част от  снимките на предлаганата маса.

                                                  ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/


Електронна преписка