Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публична покана за участие в процедура за „Изработка, доставка и монтаж на изделия от PVC и алуминиеви профили за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД”.

Процедура №20

Срок: 14 Януари 2013 0:00 -

 

         ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

                                                                                                   (изтегли тук)

 

          1. Предмет на процедурата - „Изработка, доставка и  монтаж на  изделия от PVC и алуминиеви профили за нуждите на „МБАЛ - Бургас" АД".

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от Закона за обществените поръчки.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка -  „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73;

          - Максимален срок за изпълнение на съответната поръчка - 30 дни.

          - Срок за изпълнение на договора - 12 месеца.

           4. Техническа спецификация:

1. Алуминиеви комарници, цвят бяло;

2. Алуминиева дограма, цвят бяло с 18мм. ПДЧ - бяло и 4мм. бяло стъкло;

3. Алуминиева преграда, цвят бяло с 18мм. ПДЧ;

4. Алуминиеви  щори, цвят бяло -

- вътрешни;

5. Алуминиев портал, цвят бяло с 18мм. ПДЧ;

6. PVC прозорци, цвят бяло, стъклопакет Б+Б/24мм.;

7. Алуминиев шкаф, цвят бяло;

8. Стандартни алуминиеви врати, цвят бяло с 18мм ПДЧ;

 9. Вътрешни вертикални щори;

10. Плот от ПДЧ;

11. Ремонт на  PVC и алуминиева дограма;

12. Гише с подвижно отваряне;

13. Алуминиева дограма със стъклопакет и термопанел;

14. Смяна на обков;

15. Автомати за врати;

16. Окачен таван тип „Армстронг".

 

          Количествата, които предстои да бъдат поръчание в рамките на срока на изпълнение на договара се определят в съответствие с нуждите на Възложителя, като във всеки конкретен случай ще бъде извършвана заявка, включваща: вид, количество и размер на съответните изделия.

             5. Квалификационни изисквания- Участниците в процедурата следва да са сертифицирани по   EN ISO. 9001:2008 или еквивалент.

            6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи цена без вкл. ДДС за изработка, доставка и монтаж на всички изделия, включени в спецификацията, като цените следва да се предлагат за изработка, доставка и монтаж на  кв.м. от съответния артикул, с изключение на тези по т.14 и т.15, които се предлагат за брой. Плащането се извършва по банкова сметка и в срок съгласно офертата на спечелилия участник.

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 -  Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена за съответния артикул от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  за съответния артикул.

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х Кт

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

Кт1 за алуминиеви комарници, цвят бяло - 15 т.;

Кт2 за  алуминиева дограма, цвят бяло с 18мм. ПДЧ - бяло и 4мм. бяло стъкло - 10 т.;

Кт3 за  алуминиев преграда, цвят бяло с 18мм. ПДЧ - 3 т.;

Кт4 за  алуминиеви вътрешни щори, цвят бяло - 10 т.;

Кт5 за  алуминиев портал, цвят бяло с 18мм. ПДЧ - 5 т.;

Кт 6 за  PVC прозорци, цвят бяло, стъклопакет Б+Б/24мм. - 5 т.;

Кт7 за  алуминиев шкаф, цвят бяло - 2 т.;

Кт8 за  стандартни алуминиеви врати, цвят бяло с 18мм ПДЧ - 3 т.;

Кт9 за вътрешни вертикални щори - 10 т.;

КТ10 за плот от ПДЧ- 5т.;

Кт11 ремонт на  PVC и алуминиева дограма - 5 т.;

Кт12 гише с подвижно отваряне - 2 т.;

Кт13 алуминиева дограма със стъклопакет и термопанел - 5 т.;

Кт14 смяна на обков - 4 т.;

Кт15 автомати за врати - 4 т.;

Кт16 окачен таван тип „Армстронг" - 2 т..

 

2. К2 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  5т..

К2 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 5

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

3. К3 - Срок на гаранционно обслужване на съответния артикул  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент  5т..

 

 

 К3 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 5

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3  

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник има възможност да представи оферта както за всички обособени позиции от спецификацията, както и за една или повече от тях, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 24.01.2013г., като офертите следва да съдържат:

 

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК ако участникът е регистриран по ЗТР или пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията или заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация на кандидата (първоначално решение, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирмено дело), в случай, че участникът не е пререгистриран по ЗТР;

-  Копие на свидетелство за съдомст на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала";

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

 - Сертификат ISO. 9001:2008 или еквивалент на производителя;

 - Техническо предложение, включващо, срок на валидност на предложението, който следва да е не по - кратък от 60 дни от представяне на предложението,  срок на изпълнение на съответната поръчка и срок на гаранционно обслужване на съответния артикул.

 

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо цена на кв.м. за изработка, доставка и монтаж на всеки от профилите, включени в спецификацията.

        9. Разглеждане на постъпилите оферти: Офертите ще се разгледат от комисия назначена от  Изп. директор на "МБАЛ - Бургас" АД. Комисията следва да организира получаването, разглеждането и оценката на офертите.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП

 


Електронна преписка