Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публична покана за участие в процедура за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф GE 2137967 Pro Speed SX Power.”

Процедура №19

Срок: 03 Януари 2013 0:00 -

ПУБЛИЧНА ПОКАНА    (изтегли тук)

за провеждането на  процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка  при следните условия:

 

           1. Предмет на процедурата - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф GE 2137967 Pro Speed SX Power."

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка - отделение по образна диагностика при „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, бл.5;

          - Максимален срок за изпълнение на поръчката - 30 дни.

           4. Техническа спецификация:

Максимално напрежение: 140kVp.

Високоволтови гнезда: Федерален стандарт.

Разстояние между фокус и монтажен фланец: 61mm.

Тотален топлинен капацитет: 2440 kJ (3450 KHU)

Минимална филтрация (алуминиев еквивалент): 1,5 mm Al.

Температурен обхват за транспортиране: от -10˚C до +35˚C.

Техника на радиационна утечка: 140 kVp, 26mA.

Съпротивление на статора: 23 Ω / 23 Ω.

Тегло: 70 kg.

Номинална продължителна мощност: 3,7 kW.

.           Изпълнителят следва да осигури и следгаранционен сервиз и поддръжка на доставената рентгенова тръба, съгласно внесеното предложение. С цел обезпечаване на нормалната дейност на отделение „Образна диагностика" при „МБАЛ - Бургас" АД и осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес, предлаганата рентгенова тръба, трябва да е технически съвместима с компютърен томограф GE 2137967 Pro Speed SX Power.

                5. Изисквания за качество - Предлаганата рентгенова тръба  следва да отговаря на  изискванията на Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46/2007 г.), като за целта следва притежава сертификат СЕ-mark (Директива 93/42/ЕЕС)

              6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи    цена за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на рентгеновата тръба, съгласно техническа спецификация. Стойността на предложението не следва да надхвърля сумата от 50 000 лв. без вкл. ДДС.

           Плащането се извършва в следния ред:

           - 50% от стойността на поръчката към момента на сключване на договора;

            - 50% от стойността на поръчката към момента ва въвеждане в експлоатация на рентгновата тръба.

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  60т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 60

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

2. К2 - Срок на гаранционно обслужване  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата,  умножена с тегловен коефициент  20т..

 

К2 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 20

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

3. К3 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 14.01.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

-    Копие на ISO 9001:2008 на участника;

-    Копие на CE сертификат на предлаганата рентгенова тръба;

-    Копие на лицензия за дейности с ИЙЛ, издадена от АЯР на името на участника;

-    Декларация от производителя за съвместимост на предлаганата рентгенова тръба с компютърен томограф GE 2137967 Pro Speed SX Power;

-         Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора, срок на гаранционно обслужване и срок на валидност на съответното предложение;

-         Сравнителна таблица, включваща изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганата от съответния участник рентгенова тръба .

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо цена за изпълнение на поръчката, в т.ч. дейности по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       "МБАЛ - БУРГАС" АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/


Електронна преписка