Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД.”

Процедура №29

Срок: 19 Февруари 2013 0:00 -

                ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 Публична покана

 Декларация

 

      1. Предмет на процедурата - „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „МБАЛ - Бургас" АД."

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка - складова база на „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73;

          -  Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца.

           4. Техническа спецификация:

 

Артикул

Прогнозно

К - во

 

Оригинални тонер касети за лазерни принтери:

 

1

Тонеркасети  НР 1010, 1020, 1102

3

2

Тонеркасети  НР 1320,1160

3

3

Тонеркасети  НР 1150

2

4

Тонеркасети  НР 2015 53Х

15

5

Тонеркасети  НР 1300

6

6

Тонеркасети  НР 1005, 1006

6

8

Тонеркасети  НР 2055

3

11

Тонеркасети  НР 1415,1525 черно

3

12

Тонеркасети  НР 1415,1525 цветна

6

13

Тонеркасети  НР 4250, 4200

10

14

Тонеркасети Canon LBP 2900

2

15

Тонеркасети Samsung 1640, 1610, 1710

2

16

ТонеркасетиSamsung 4100, 4200, 4300

4

17

Тонеркасети Brother 8020,1440,7050,7010,7020

4

18

Тонеркасети Brother 7030

1

19

Тонеркасети  Xerox PE16

1

20

Тонеркасети  Xerox 3119

2

21

Тонеркасети  Xerox Phaser 5500

4

23

Тонеркасети  Xerox DP255

2

24

Тонеркасети  Xerox 3140

2

25

Тонеркасети  Lexmark E-120

2

26

Касета копирна машина Canon IR1022A

2

27

Касета копирна машина Sharp ARM 165

5

 

 

 

 

Оригинални глави за мастилено струйни принтери:

 

28

Глава HP1200 черно

1

29

Глава HP1200 цветно

1

30

Глава HP  N300 черно

1

31

Глава HP  N300 цветно

1

32

Глава HP  F380 черно

1

33

Глава HP  F380 цветно

1

 

 

 

 

 Касети за матрични принтери

 

34

Касети за матрични принтери OKI ML3321

40

35

Касети за матрични принтери OKI ML590

2

36

Касети за матрични принтери Panasonic 1694,1624

2

37

Касети за матрични принтери Panasonic 1150

5

38

Касети за матрични принтери Panasonic 2130,2135

3

39

Касети за матрични принтери Epson LQ300

5

40

Касети за матрични принтери Epson ERC22

10

41

Касети за матрични принтери  Star 1150

5

 

 

 

 

 Мастило касети за лазерни принтери:

 

42

Мастило  НР 1010, 1020, 1102

40

43

Мастило  НР 1320,1160

5

44

Мастило НР 1150

5

45

Мастило  НР 2015    53X

40

46

Мастило  НР 1300

10

47

Мастило  НР 1005, 1006

10

48

Мастило  НР 1505

5

49

Мастило НР 2055

20

50

Мастило  НР 1415,1525 черно

15

51

Мастило  НР 1415,1525 цветна

45

52

Мастило  НР 4250, 4200

6

55

Мастило Canon LBP 2900

5

56

Мастило Samsung 1640, 1610, 1710

5

57

Мастило Samsung 4100, 4200, 4300

5

58

Мастило Brother 8020,1440,7050,7010,7020

5

59

Мастило Brother 7030

5

60

Мастило  Xerox 3119

5

61

Мастило  Xerox 3140

5

 

 

 

62

Дискети

200

63

Дискове

2000

64

Пликове за дискове

2000

65

DVD кутия

1000

66

Оптична мишка

10

67

Подложка за мишка

10

68

Клавиатура

10

69

Захранващи кабели

5

70

Кабел USB

5

71

Кабели монитор

2

72

Флаш памет  4 GB

20

73

Флаш памет  8 GB

10

 

 

           5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи единична  цена с вкл. ДДС на консумативите и обща стойност за доставка на консумативите с вкл. ДДС, съгласно техническа спецификация. Общата стойност на поръчката не следва да надхвърля сумата от 79 200 лв. с вкл. ДДС или 66 000 лв. без вкл. ДДС.

             Плащането на доставените съгласно заявка консумативи се извършва отложено, в срок съгласно предложението на участника, спечелил процедурата.

            6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  60т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 60

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

2. К2 - Срок на отложено плащане  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата,  умножена с тегловен коефициент  20т..

 

К2 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 20

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

3. К3 - Срок за изпълнение на съответната доставка - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 26.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

-         ЕИК на участника;

-         Декларация за неналичие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно образец;

-         Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър печат;

-         Техническо предложение, включващо срок на доставка на консумативите по съответната заявка, срок на отложено плащане на стойността по съответната фактура и срок на валидност на предложението;

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена с вкл. ДДС на консумативите, както и обща стойност за доставка на консумативите с вкл. ДДС, съгласно техническа спецификация

 


Електронна преписка