Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на детските отделения при „МБАЛ – Бургас” АД”

Процедура №27

Срок: 15 Март 2013 0:00 -

        ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

        

 

 

 

   1. Предмет на процедурата - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на детските отделения при „МБАЛ - Бургас" АД"

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:        

          - Място на доставка - І - во и ІІ - ро детско отделение при „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, хирургичен корпус;

          - Максимален срок за изпълнение на поръчката - 30 дни.

           4. Техническа спецификация:

          4.1. Ехограф:

- мултифункционален дигитален ехограф

- 17" цветен монитор с плосък дисплей, с висока резолюция 1024 х 768 пиксела

- 3 конектора за трансдюсери

- обработвани канали: над 22 000 канала

- динамичен диапазон: над 200 dB

- честота на кадрите в режим 2D: над 1100  кадъра в секунда

- стандартна кино памет: над 2500 кадъра

- дълбочина на сканиране: не по-малко от 250 mm

- софтуер тъканни хармоници

- кинопамет: над 2700 кадъра

      - твърд диск за запис и съхранение на данни (HDD): не по-малко от 160 GB

- режими на работа и изобразяване:

 • B-mode
 • М-mode
 • Цветен M-mode
 • Цветен Doppler
 • Power Doppler и Directional Power Doppler
 • Пулсова вълна (PW) спектрален Doppler
 • Duplex и Triplex режими

- операционна система на английски език

- ръководство за работа на български език

Комплект с:

- Конвексен трансдюсер

- Видеопринтер черно-бял

Възможност за добавяне на трансдюсер с комбинирано приложение за педиатрични абдоминални изследвания и изследвания на неонатална глава.

Възможност за бъдещо надграждане със следните опции:

- Приложения в АГ с автоматично измерване на популярните фетални структури, използвани за фетална биометрия

- Автоматични кардиологични измервания на лява камера

 

4.2.  Едноканална инфузионна помпа за спринцовки - 3 броя

      /работеща в обемни единици и по време/                                                        

      - Едноканална инфузионна помпа за спринцовки

      - Възможност за задаване на вливането по следните начини:

 • по обем ml/h,
 • по време /определен обем за зададено време/

      - Мрежово и акумулаторно захранване

      - Не по-малко от 6 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 5 ml/h

      - LCD дисплей, изобразяващ параметрите на вливането и типа спринцовка

      - Инсталиран детектор за размера на спринцовката

      - Работа със спринцовки от 10, 20, 30 и 50 ml,

      - Да бъде калибрирана за работа и със спринцовки българско

      производство.

- Обем на вливане от 0.1 до 999 ml или неограничено

- Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1 500 ml/h

- Възможност за титрация - промяна на скоростта на вливане, без спиране на

  вливането

      - Възможност за задаване на ръчни и автоматични болуси

      - Възможност за задаване на дозата и скоростта на вливане на болуса

      - Памет за въвеждане на названия на медикаменти, които по желание се

        изписват на дисплея по време на вливане

      - Аларми - визуални и звукови

- Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия с едновремено

  поддържане на проходимостта на вената                   

 

4.3. Пациентен монитор за Педиатрия - 2 броя

 

- Мрежово и акумулаторно захранване

- Цветен LCD дисплей с диагонал не по-малък от 12 инча

- Минимум четири различни конфигурации на екрана:

 • Основен екран - с 3-ЕКГ криви на 3 различни отвеждания, крива на периферния пулс, крива на дишане и цифрови стойности на всички следени параметри
 • Втори екран - с голям шрифт за сърдечната честота и кислородната сатурация, и с една ЕКГ крива, крива на периферен пулс, със съответните цифрови стойности
 • Трети екран само ЕКГ криви - с поне 7-ЕКГ криви
 • Четвърти екран - с графични трендове на наблюдаваните параметри

    - Едновременно изобразяване на екрана на 5 или 7 криви и цифрови стойности на

  следените параметрите.

- Автоматичен анализ на ST-сегмента

- Детекция и анализ на аритмии

- Памет за 100 групи аритмични събития

- 96 часови трендове, с възможност за разглеждане на 12; 24 и 96-часови интервали

- Следени параметри:

 • сърдечна честота
 • неинвазивно кръвно налягане с индикация на систола, диастола и

           средно артериално налягане

 • кислородна сатурация
 • честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива
 • телесна температура - 2 входа
 • дихателна честота и крива на дишането

- Аларми, с възможност за пренастройване на алармените граници

 

Комплект с по един брой от следните принадлежности за деца и възрастни:

      - 3-изводен пациентен ЕКГ кабел       

      - 5-изводен пациентен ЕКГ кабел       

      - сензор за пулсоксиметрия - клипс за пръст, за възрастни  

      - сензор за пулсоксиметрия - клипс за пръст, за деца 

      - маншета за кръвно налягане многократна, среден размер, за възрастен      

      - маншета за кръвно налягане многократна, голям размер, за деца, напр. 18 - 26 cm                                                         

      - маншета за кръвно налягане многократна, среден размер, за деца, напр. 10 - 19 cm                                                         

      - сензор за кожна температура           

      - захранващ шнур                               

      - ръководство за работа                      

 

              5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  единична  цена за доставка апаратите по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 66 000 лв. без вкл. ДДС.

           Плащането се извършва в срок до 60 дни след извършване на доставката.

            6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 80

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

 

2. К2 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта за доставка на всеки от апаратите, включени в спецификацията, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 22.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК участника;

-   ISO 9001:2008 на производителя;

-    Декларации за СЕ маркировка  на предлаганите медицински апарати;

-   Каталог - оригинал от производителя;

-         Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора и срок на гаранционно обслужване;

-         Сравнителна таблица, включваща   изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганите медицински апарати.

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

 • Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за доставка на предлаганите апарати по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС

 

 Ред на класиране


Електронна преписка