Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ - Бургас” АД

Процедура №34

Срок: 12 Март 2013 0:00 -

                ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 Публична покана

 Декларация 47_5

 Декларация 56_11


 

           1. Предмет на процедурата - „Текущ ремонт на сградния фонд на  „МБАЛ - Бургас" АД". За всеки конкретен обект Възложителят представя на Изпълнителя възлагателно писмо, с което му възлага изпълнението на конкретни ремонтно - възстановителни работи, ведно с указания за изпълнение, както и срок за изпълнение на работата. Гаранционните срокове на изпълнените СМР следва да са в съответствие със сроковете, предвидени в Наредба №2 /31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от Закона за обществените поръчки.

          3. Място и  срок за изпълнение на поръчката:

- Сградния фонд на  „МБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас;

-  Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца.

           4. Техническа спецификация: поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с указанията на Възложителя, без да се прекъсва процеса на работа в помещенията.

           5. Изисквания за качество - ремонтните работи в обекта следва да се изпълнят съгласно БДС, указанията на Възложителя и действащите към момента на строителството закони и наредби. В тази връзка кандидатите следва  да спазват съответните технологичните изисквания при изпълнение на  поръчката.

           6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане: поръчката е на стойност до  263 000 лв. без вкл. ДДС. Всеки от участниците следва да предложи часова ставка за изпълнение на СМР, предмет на договора . Цените на материалите се доказват по фактура от доставчик. Актуването на изпълнените СМР ще се извършва по УСН в строителството. Предлаганите от участниците допълнителни разходи върху труда не следва да надвишават 80%, доставно - складовите разходи не следва да надвишават 6%, печалбата не следва да надвишава 8%, както и предлаганият коефициент за работа при обитаеми условия не следва да надвишава 1,2%. Заплащането на всяка от възложените ремонтни работи се извършва еднократно, след изпълнението и и приемането и с приемно - предавателен протокол, подписан от представители на страните, в срок до 60 дни.

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на представените от участниците предложения за часова ставка  за изпълнение на СМР, изчислена по следната формула:

                        

Пчс = ЧС мин х 100 където:  

          ЧС участник

 

"ЧСмин" е най-ниската предложена часова ставка от участник;

"ЧС участник" е предложената часова ставка от съответния участник.

"100" е коефициента на тежест Пчс в определяне на оценката.

„Пчс" е оценката на съответното предложение.

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на предложение е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки  участник трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника, адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 22.03.2013г., като офертите следва да съдържат:

 

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

1. ЕИК;

2. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала" копие на талон за членство в Камарата на строителите в България;

3. Декларация, че в предлаганата цена е спазено изискването за минимална цена на труда (съгласно образец);

 4.Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала";

 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (съгласно образец);

6. Техническо предложение включващо: единични цени на допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизация;  доставно-складови разходи; печалба;  коефициент за работа при обитаеми условия), както и  срок на валидност на предложението, който следва да е не по - кратък от 60 дни от представяне на предложението.

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

1.Финансово предложение за участие в процедурата, включващо часова ставка за изпълнение на СМР по договора.

Тел. За допълнителна информация: 0878  501102 - г - жа Дремсизова


Електронна преписка