Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на офис техника за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД.”

Процедура №30

Срок: 19 Февруари 2013 0:00 -

                ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

 Публична покана

 Декларация

        1. Предмет на процедурата - „Доставка на офис техника за нуждите на „МБАЛ - Бургас" АД."

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка - складова база на „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73;

          -  Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца.

           4. Техническа спецификация:

 

Компютърна система 1 - 20 бр.

Минимални параметри:

Кутия със захранване 460 W

Дъннa платкa      : Soc 1155    Чипсет Intel H61 Express

Процесор            : Intel G645

HDD                    : 500 GB    

RAM                     : 2GB DDR3 Kingston

Оптично устройство

Клавиатура

Мишка оптична

 

Компютърна система 2 - 4 бр.

Минимални параметри:

Кутия със захранване 460 W

Дъннa платкa      : Soc 1155    Чипсет Intel H61 Express

Процесор             : Core I-3 3225

HDD                    : 500 GB    

RAM                     : 4GB DDR3 Kingston

Оптично устройство

Клавиатура

Мишка оптична

 

Монитори:

Монитор 19' TFT          - 20 бр.                                           

Монитор 22' TFT          - 4 бр.                                    

 

Лазерни принтери

Принтер 1 - 10 бр.

Размер на печата         : А4

Резолюция           : 600 х 600 dpi

Скорост               : 18 ppm

Натоварване на месец - до 5000 стр.

Принтер 2 - 3 бр.

Размер на печата         : А4

Резолюция           : 1200 х 1200 dpi

Скорост               : 33 ppm

Натоварване на месец - до 50000 стр.

 

Лазерни мултифункционални устройства

Мултифункционално устройство 1 - 3 бр.

Размер на печата         : А4

Резолюция           : 600 х 600 dpi

Скорост               : 25 ppm

Двустранен печат

Натоварване на месец - до 8000 стр.

 

Доставките се извършват въз основа на заявки от Възложителя.

           5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи единична  цена с вкл. ДДС за доставка на всеки един от видовете офис техниката, с посочване на марка и модел, както и обща стойност с вкл. ДДС за доставка на офис техниката, съгласно посочените по спецификация прогнозни количества.

             Общата стойност на поръчката е в рамките на   79 200 лв. с вкл. ДДС или 66 000 лв. без вкл. ДДС.

             Плащането на доставената съгласно заявка офис техника се извършва отложено, в срок съгласно предложението на участника, спечелил процедурата.

            6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена за изпълнение на рочъката от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  60т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 60

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

2. К2 - Срок на отложено плащане  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата,  умножена с тегловен коефициент  20т..

 

К2 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 20

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

3. К3 - Срок за изпълнение на съответната доставка - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 26.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

-         ЕИК на участника;

-         Декларация за неналичие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно образец;

-         Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър печат;

-         Техническо предложение, включващо срок на доставка на офис техниката по съответната заявка, срок на отложено плащане на стойността по съответната фактура, срок на гаранционно обслужване на съотвения вид офис техника, както и срок на валидност на предложението;

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена с вкл. ДДС за доставка на всеки един от видовете офис техника с посочване на марка и модел, както и обща стойност с вкл. ДДС за доставка на офис техниката, съгласно посочените по спецификация прогнозни количества.

 

 


Електронна преписка