Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 30 бр. болнични легла за отделение за долекуване и продължително лечение при „МБАЛ – Бургас” АД

Процедура №25

Срок: 05 Февруари 2013 0:00 -

                ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: изтегли


      1. Предмет на процедурата - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 30 бр. болнични легла за отделение за долекуване и продължително лечение при „МБАЛ - Бургас" АД"

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка - отделение за долекуване и продължително лечение при „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, бл.2, ет.10;

          - Максимален срок за изпълнение на поръчката - 30 дни.

           4. Техническа спецификация:

              • Метална конструкция, прахово боядисана;

  • Един чупещ сегмент;
  • Ръчно управление с една ръкохватка;
  • Метални странични ограничители, прибиращи се;
  • Табли от МДФ;
  • Четири ъглови слота за стойка за серум;
  • Стойка за серум;
  • 4 броя колела, 2 от тях със спирачка;
  • Общ размер: 193 x 90 x 50-89h cm (LxWxH);
  • Размер на леглото: 190 х 90 cm.

 

              5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  единична  цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 66 000 лв. без вкл. ДДС.

           Плащането се извършва в срок до 60 дни след извършване на доставката.

            6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 80

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

 

2. К2 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 13.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК участника;

-    ISO 9001 и ISO 13485 на производителя;

-     Декларации за съответствие за предложените изделия;

-    Каталог - оригинал от производителя;

-          Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора и срок на гаранционно обслужване;

-          Сравнителна таблица, включваща   изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганите легла.

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за доставка на леглата по техническа спецификация с вкл. ДДС, както и обща стойност за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС

 

 


Електронна преписка