Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства на „МБАЛ - Бургас" АД".

Процедура №32

Срок: 25 Февруари 2013 0:00 -

                ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 Публична покана

Декаларация

 

           1. Предмет на процедурата: "Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства  на „МБАЛ - Бургас" АД".

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка -  „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73;

          -  Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца.

           4. Техническа спецификация: прочъката ще се изпълнява при условията на заявка от страна на оторизирано от Възложителя длъжностно лице, в случаите на възникнали технически дефекти на компютърна техника и периферни устройства, използвани от работещите в „МБАЛ - Бургас" АД. Изпълнителят следва да се отзове в срок от 1 час, считано от подаване на зявката.

Поддръжката включва:

Хардуерни услуги - ремонт на компютри, манитори, лаптопи и принтери. Замяна на повредени компютърни части с нови компютърни компоненти.
Софтуерни услуги - инсталация и преинсталация на Windows XP, Vista, 7 и Linux, инсталация и настройка на бизнес софтуер, софтуерна антивирусна защита. Възстановяване на изгубена и изтрита информация. Системно архивиране на важна информация. Разрешаване на възникнали софтуерни проблеми.

Предмет на поддръжката са:

- компютърни системи  - 160 бр.;

- монитори- 160 бр.;

- лазерни принтери - 136 бр.;

- преносими компютри - 5 бр..

           5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи ценово предложение  с вкл. ДДС за месечна такса за абаноментна поддръжка, както и обща стойност на на таксата за срока на действие на договора. Разходите свързани с подмяна на резервни части на компютърните устройства и принтери се заплащат отделно, въз основа на представена фактура от изпълнителя. Гаранционният срок на отремонтираните технически средства е 1 (един) месец от датата на приключване на ремонта им. Гаранцията на вложените резервни части е в съотвествие с тази, дадена от производителя на съответната резервна част. Плащанията се извършват по банков път по сметка посочена от изпълнителя  или в брой.

             Общата стойност на поръчката е в рамките на   79 200 лв. с вкл. ДДС.

             Плащането на месечната такса и разходите за вложени резервни части се извършва отложено, в срок съгласно предложението на участника, спечелил процедурата.

            6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  месечна абонаментна такса за изпълнение на поръчката от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 80

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

2. К2 - Срок на отложено плащане  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата,  умножена с тегловен коефициент  20т..

 

К2 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 20

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 05.03.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

-         ЕИК на участника;

-         Декларация за неналичие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно образец;

-         Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър печат;

-         Списък на  техническите специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнеието на поръчката;

-         Техническо предложение, включващо срок на отложено плащане на стойността по съответната фактура, както и срок на валидност на предложението;

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо ценово предложение с вкл. ДДС за месечна такса за абаноментна поддръжка, както и обща стойност на на таксата за срока на действие на договора.

 


Електронна преписка