Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публична покана за изработка, доставка и монтаж на стелажни конструкции за архива на "МБАЛ - Бургас" АД

Процедура №24

Срок: 25 Януари 2013 0:00 -

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Декларация

Публична покана

 

           1. Предмет на процедурата - „Изработка, доставка и  монтаж на  метални стелажи за нуждите на архив на „МБАЛ - Бургас" АД".

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от Закона за обществените поръчки.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка -  Архивохранилище  на „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Якимов" № 7;

          - Максимален срок за изпълнение на поръчката - 2 месеца  .

           4. Техническа спецификация: стелажите са предназначени за помещение с височина от 6,90 м., дължина - 8,70 м. и ширина - 5,50 м., като същите следва да притежават следните технически характеристики:

           - стоманена конструкция с покритие от боя;

           - височина на колоните -  1,60 м. до 6,50 м.;

           - дължина на рафта -  1,00 м. до 2, 00 м.;

           - дълбочина на рафта -0,30 м. - 0,60 м.;

           - рафтове с метални плотове;

           - безболтова сглобка;

           -  минимален брой архивни единици - 8200;

              5. Квалификационни изисквания- Участниците в процедурата следва да притежават сертификат  EN ISO. 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификата, съответстващ на предмета на процедурата.

            6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи цена без вкл. ДДС за изработка, доставка и монтаж на стелажната конструкция, предмет на процедурата. Плащането се извършва по банкова сметка в срок от 90 дни от изпълнение на поръчката.

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 -  Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена  от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80 т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/ х 80    

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

 

2. К2 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  10т..

К2 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 10

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

3. К3 - Срок на гаранционно обслужване   - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент  10т..

 

 

 К3 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 10

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3  

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник има възможност да представи оферта както за всички обособени позиции от спецификацията, както и за една или повече от тях, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 11.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

 

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК ако участникът е регистриран по ЗТР или пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията или заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация на кандидата (първоначално решение, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирмено дело), в случай, че участникът не е пререгистриран по ЗТР;

-  Копие на свидетелство за съдомст на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала";

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

 - Сертификат ISO. 9001:2008 или еквивалент на производителя;

 - Техническо предложение, включващо срок на валидност на предложението, който следва да е не по - кратък от 60 дни от представяне на предложението,  срок на изпълнение на  поръчката и срок на гаранционно обслужване.

 

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо цена за изработка, доставка и монтаж на стелажна конструкция, съгласно техническата спецификация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       "МБАЛ - БУРГАС" АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/

 

 

Публична покана

Декларация

 


Електронна преписка