Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА СМР И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МБАЛ-БУРГАС АД

Процедура №22

Срок: 21 Януари 2013 0:00 -

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

                                                                                                  

Публична покана

Приложения

     

           1. Предмет на процедурата - „Текущ ремонт на сградния фонд на  „МБАЛ - Бургас" АД". За всеки конкретен обект Възложителят представя на Изпълнителя възлагателно писмо, с което му възлага изпълнението на конкретни ремонтно - възстановителни работи, ведно с указания за изпълнение, както и срок за изпълнение на работата. Гаранционните срокове на изпълнените СМР следва да са в съответствие със сроковете, предвидени в Наредба №2 /31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.


           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от Закона за обществените поръчки.

          3. Място и  срок за изпълнение на поръчката:

- Сградния фонд на  „МБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас;

-  Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца.

 

           4. Техническа спецификация: поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с указанията на Възложителя, без да се прекъсва процеса на работа в помещенията.

 

           5. Изисквания за качество - ремонтните работи в обекта следва да се изпълнят съгласно БДС, указанията на Възложителя и действащите към момента на строителството закони и наредби. В тази връзка кандидатите следва  да спазват съответните технологичните изисквания при изпълнение на  поръчката.

 

           6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане: поръчката е на стойност до  264 000 (двеста хиляди) лв. без вкл. ДДС. Предлаганата от участника цена следва  да включва всички разходи на база единична мярка по видове работи. Цените на материалите се заплащат по фактура от доставчик. Заплащането на всяка от възложените ремонтни работи се извършва еднократно, след изпълнението и и приемането и с приемно - предавателен протокол, подписан от представители на страните, в срок до 60 дни.

 

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

 

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите за оценка на предложенията, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на представените от участниците предложения за цена за изпълнение на договора

Ценообразуващи елементи

 

К = Пчс+Пдр+Пдср+Пп + Пое 

 

Показателя Пчс е за часова ставка, като оценката се изчислява следната   формула:

 

Пчс = ЧС мин х 20 където:  

          ЧС участник

 

"ЧСмин" е най-ниската предложена часова ставка от участник;

"ЧС участник" е предложената часова ставка от съответния участник.

"20" е тежестта на показателя Пчс в определяне на оценката на показател П2

 

            Показателя Пдр е за допълнителните разходи върху труд и технически средства в проценти, като оценката се изчислява по следната формула:

 

Пдр = ДР мин х 20 където:

          ДР участник

 

«ДР мин» е най-ниския процент за допълнителни разходи върху труд и технически средства предложен от участник;

«ДР участник» е процента за допълнителни разходи върху труд и технически средства от съответния участник.

"20" е тежестта на показателя Пдр в определяне на оценката на показател П2.

              Показателят Пдср е за доставно-складови разходи в проценти, като оценката се изчислява по следната формула:

 

Пдср = ДСР мин х 20, където:

           ДСР участник

 

«ДСР мин» е най-ниския процент за доставно-складови разходи предложен от участник;

«ДСР участник» е процента за доставно-складови разходи предложен от съответния участник.

"20" е тежестта на показателя Пдср в определяне на оценката на показател П2.

 

              Показателят Пое е за разходи върху механизация, като оценката се изчислява по следната формула:

 

Пое = ПОЕ мин х 20, където:

           ПОЕ участник

 

«ПОЕ мин» е най-ниския процент за разходи върху механизация предложен от участник;

«ПОЕ участник» е процента за за разходи върху механизация предложен от съответния участник.

"20" е тежестта на показателя Ппое в определяне на оценката на показател П2.

 

           Показателя Пп е за план печалба в проценти, като оценката се изчислява по следната формула:

 

Пп = П мин х 20, където:

         Пучастник

 

«П мин» е най-ниския процент печалба предложен от участник;

«П участник» е предложения процент печалба предложен от съответния участник;      

"20" е тежестта на показателя Пп в определяне на оценката на показател П2

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

 

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник има възможност да представи оферта както за всички обособени позиции от спецификацията, както и за една или повече от тях, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 05.02.2013г., като офертите следва да съдържат:

 

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

1. ЕИК ако участникът е регистриран по ЗТР или пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията или заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация на кандидата (първоначално решение, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирмено дело), в случай, че участникът не е пререгистриран по ЗТР;

2. Копие на талон за членство в Камарата на строителите в България;

3. Декларация, че в предлаганата цена е спазено изискването за минимална цена на труда (съгласно образец);

 4.Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала";

 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (съгласно образец);

 

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

1.Финансово предложение за участие в процедурата, включващо единични цени на видовете работи (часова ставка; допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизация; цени на  материали по фактура;  доставно-складови разходи; печалба;  коефициент за работа при обитаеми условия), както и  срок на валидност на предложението, който следва да е не по - кратък от 60 дни от представяне на предложението.

.


 

 


Електронна преписка