Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура №17

Срок: 27 Ноември 2012 0:00 -

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

                На основание  чл. 101а от Закона за обществените поръчки, „МБАЛ - Бургас" АД, представлявано от Изпълнителния директор д - р Георги Матев, отправя публична покана до заинтересованите лица с цел избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка  при следните условия:

           1. Предмет на процедурата - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сет за артроскопия за нуждите на  отделение по ортопедия и травматология при  „МБАЛ - Бургас" АД".

           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:         

          - Място на доставка - отделение по ортопедия и травматология при „МБАЛ - Бургас" АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, бл.5;

          - Максимален срок за изпълнение на поръчката - 20 дни.

           4. Техническа спецификация:

4.1. Артроскопски сет, състоящ се от:

1. Телескоп-оптика за артроскопия на колянна става ф 4мм. 30°,и голямо зрително поле. - 1 бр.

2. Артроскопска канюла с клик-ключалкас диаметър мин. 6м. с две кранчета - 1 бр.   

3. Обтурато-затъпен  за артроскопската канюла - 1бр.                    

4. Палпатор- кука, закривена на 90 градуса с градуировка - 1 бр.  

5. Фибросветловод - мин. Диаметър 3.3мм. мин. Дължина 220см- 1бр.           

6. Ендоскопска камера - комплект - 1бр.

Процесор - Цветова система PAL / NTSC, Захранване: 220 VAC, 50/60 Hz

             В комплекта да са включени необходимите кабели за видео и ел.захранване

             необходимо е наличието на мин. следните видеоизходи:

             Видео изходи::  BNC, S-Video (Y / C), RGB

             Глава на камерата

           Едночипова глава на камерата, цветна  система тип PAL,с вграден оптично

           увеличение и мин.  2 свободно програмируеми бутони на главата на камерата

7. Монитор LCD - медицински - 1бр.

Мин. 19 " HD монитор, цветни системи PAL/NTSC- медицински (MD)

резолюция на екрана мин. 1280 x 1024

захранване 220 VAC, 50/60 Hz,

Видео входове: Composite(BNC), S-Video (SVHS), RGB, DVI

8. Източник на студена светлина - 1 бр.

Тип на осветителното тяло LED - мин. 170 W

             ел.захранване - 220 V, 50/60 Hz

9. Граспер-Алгатор - макс. диаметър ф 3мм. с прави браншове - 1бр.

4.2. Сет за шев на менискус състоящ се от:

1. ръкохватка с различни видове накрайници-игли(мин.6 бр.)- и механизъм за лесно водене на конеца.

2. Канюла за работа с ушивател - 1бр.                                              

3. Обтуратор за шевната канюла - 1бр.                                            

4. Възлоизбутвач - 1бр.                                                                      

5. Кюрета за шиене на карпален лигамент (retinaculum) - 1бр.        

6. Граспер с напречно набраздени браншове с мин. Дължина 12 см. - 1бр.     

7. Стерилни калъфи за ендоскопска камера - мин. 50 бр.

                5. Изисквания за качество - Предлаганият апарат  следва да отговаря на  изискванията на Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46/2007 г.), като за целта следва притежава сертификат СЕ-mark (Директива 93/42/ЕЕС)

              6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане -- с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  единична  цена за доставка на двата модула от артроскопския апарат, съгласно техническа спецификация, както и обща стойност за изпълнение на поръчката. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 66 000 лв. без вкл. ДДС.

           Плащането се извършва в срок съгласно предложението на спечелилия участник.

            7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

         Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 - Цена - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най - ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  60т..

К1 =       Цена мин. /най - ниска предложена цена/     х 60

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

 

2. К2 - Срок на отложено плащане  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към максималния срок предложен от участник в процедурата,  умножена с тегловен коефициент  20т..

 

К2 = Срок на  предл.  /срок на съотв. предложение/   х 20

                     Макс. срок   /предложен най - дълъг  срок/

 

3. К3 - Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най - кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =       Мин срок. /най - краткия предложен срок/     х 20

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

 

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3

 

       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на "МБАЛ - Бургас" АД до 15.00 часа на 07.12.2012г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК "А" - запечатан непрозрачен плик:

-    Оторизация на името на участника в процедурата с описани артикулите, за които се участва - оригинал или нотариално заверено копие;

-    ISO 9001 и ISO 13485 на производителя;

-    CE сертификат и Декларации за съответствие за предложените изделия;

-    Копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;

-    Каталог - оригинал от производителя;

-    Списък с обучени специалисти и сертификати за проведено обучение - минимум 3 бр.;

-          Минимум 3 бр. референции за изпълнени подобни доставки;

-          Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 20 дни от сключване на договора, срок на гаранционно обслужване и срок на отложено плащане;

-          Сравнителна таблица, включваща изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлагания от съответния участник апарат .

ПЛИК "Б" - запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение":

  • Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за всеки от модулите по техническа спецификация, както и обща стойност за изпълнение на поръчката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       "МБАЛ - БУРГАС" АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/

 


Електронна преписка