Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МБАЛ – Бургас” АД – град Бургас, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Лекар, началник отделение” в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 Изтегли обявата

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас, 8000 Бургас, бул.”Стефан Стамболов” 73, тел. 056/810547,

на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ – Бургас” АД – град Бургас, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Лекар, началник отделение”  в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас при условията на трудов договор за срок от 3 /три/ години за следните отделения:

 1. Неонатологично отделение
 2. Гинекологично отделение
 3. Микробиологична лаборатория

ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 2. Да имат придобита специалност по профила на конкретното отделение, съответно лаборатория, за което кандидатствуват;
 3. Да имат трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ минимум 4 /четири/ години;
 4. Да имат трудов стаж по специалността минимум 3/три/ години в лечебно заведение за болнична помощ;
 5. Да притежават документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт – препоръчително, с тежест при оценяване на кандидата;
 6. Да не са осъждани.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: по документи и чрез събеседване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална биография;
 3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от диплома за придобита специалност;
 5. Документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт;
 6. Квалификационни документи от проведени курсове;
 7. Документи удостоверяващи получени научни степени и научни звания;
 8. Удостоверение за придобит трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ и придобит трудов стаж по специалността;
 9. Медицинско удостоверение – в оригинал;
 10. Медицинско свидетелство от ЦПЗ – в оригинал;
 11. Свидетелство за съдимост – в оригинал;
 12. Удостоверение за членство в БЛС;
 13. Писмен идеен проект развит в отделни глави по темата: „Развитие и управление на отделението /лабораторията/ за тригодишен период в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс, чрез повишаването на икономическата ефективност на звеното. Провеждане на политики на ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението.  Програма за обучение и повишаване на професионалната квалификация на персонала. Въвеждане на иновации в лечебния и управленски план на работа на отделението”.

ПРЕДИ  подаване на документите кандидатите имат право да получат и да се запознаят с писмената длъжностна характеристика за длъжността „лекар, началник отделение” в „МБАЛ – Бургас” АД в отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ – Бургас” АД.

ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се подават в Деловодството на „МБАЛ – Бургас” АД в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

Справки: тел. 056/810595, Отдел „Човешки ресурси”