Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МБАЛ Бургас изпълнява проект за безопасни условия на труд

 

МБАЛ-Бургас АД продължава изпълнението на проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. В рамките на проекта е разработен „Анализ на състоянието на организацията на труда в здравното заведение”, предложен е иновативен модел за подобряване на организацията на труда и са разработени професиограми за заетите лица, съобщи ръководителят на проекта Кремена Петрова.

Предстояща дейност по проекта е доставката на съвременни, висококачествени лични предпазни средства и специално работно облекло, осигуряващи високо ниво на защита за работещите в здравното заведение. Стремежът на ръководството на болницата е да подобри условията на труд в най-голямото здравно заведение в областта и да повиши мотивацията за работа на заетите лица. Реализацията на проекта съдейства за постигане мисията на МБАЛ-Бургас за повишаване качеството на здравните услуги и осигуряване на висококвалифицирано медицинско обслужване.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.