Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас, 8000 Бургас, бул.”Стефан Стамболов” 73, тел. 056/810547, на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.7/27.01.2015 г., изм. и доп., бр.83 от 27.10.2015 г., доп., бр.88 от 08.11.2016 г., изм. и доп., бр.58/23.07.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16.06.2020 г., бр.79 от 21.09.2021 г./, ОБЯВЯВА конкурс за заемане по реда чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ на следните длъжности:

-        „Лекар, специализант по гастроентерология“ в Отделение по гастроентерология – 1 място;

-        „Лекар, специализант по кардиология“ в Отделение по кардиология – 1 място;

-        „Лекар, специализант по образна диагностика“ в Отделение по образна диагностика – 1 място;

-        „Лекар, специализант по хирургия“ в Първо отделение по хирургия – 2 места;

-        „Лекар, специализант по хирургия“ във Второ отделение по хирургия – 1 място;

-        „Лекар, специализант по урология“ в Отделение по урология – 1  място;

-        „Лекар, специализант по кожни и венерически болести“ в Отделение по кожни и венерически болести – 1 място;

-        „Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната“ в Отделение по ендокринология и болести на обмяната – 1 място;

-        „Лекар, специализант по АГ“ в Отделение по гинекология– 1 място;

-        „Лекар, специализант по нефрология“ в Отделение по нефрология – 1 място;

-        „Лекар, специализант по нефрология“ в Отделение по хемодиализа – 2 места;

-        „Лекар, специализант по педиатрия“ в Първо отделение по педиатрия – 1 място;

-        „Лекар, специализант по педиатрия“ във Второ отделение по педиатрия – 1 място;

-        „Лекар, специализант по инфекциозни болести“ в Отделение по инфекциозни болести – 1 място;

-        „Лекар, специализант по АИЛ“ в Отделение по АИЛ – 1 място;

-        „Лекар, специализант по спешна медицина“ в Отделение по спешна медицина – 1 място;

-        „Лекар, специализант по неонатология“ в Отделение по неонатология – 1 място.

ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  1. Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
  2. Да членува в БЛС;
  3. Да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „УМБАЛ – Бургас“ АД и втори етап – оценка на кандидата от определена за целта комисия, чрез провеждане на устен изпит по предварително изготвен конспект и проверка на познанията в областта на конкретната специалност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование ОКС „магистър“ по направление „Медицина“ и приложението към нея– заверено от кандидата;
  4. Копие от документи, удостоверяващи професионална квалификация, компютърна грамотност, ползване на чужди езици – ако има такива – заверени от кандидата;
  5. Копие от удостоверение за актуално членство в БЛС – заверено от кандидата;
  6. Мотивационно писмо.

ПРЕДИ  подаване на документите кандидатите имат право да получат от Отдел „Човешки ресурси, СДО и научна дейност“ на „УМБАЛ – Бургас“ АД  писмената длъжностна характеристика за длъжността, за която кандидатстват, което те удостоверяват с подпис и дата, положени на бланката.

ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се подават в Деловодството на „УМБАЛ – Бургас” АД в едномесечен , считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната  длъжност на специализанта.

Справки: тел.056/810595, Отдел „ЧР, СДО и НД“ 

 Обявление

 Заповед

 Конспекти:

 Урология

 Спешна медицина

 Педиатрия Второ отделение по педиатрия

 Педиатрия Пъро отделение по педиатрия

 Образна Диагностика

 Неонатология

 Нефрология

 Кожни и венерически болести

 Кардиология

 Инфекциозни болести

 Гастроентерология

 АИЛ

 АГ

 Ендокринология

 Хирургия

 Конкурс специализанти (всички специалности)