Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

РЪКОВОДИТЕЛ ВЪТРЕШЕН ОДИТ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

РЪКОВОДИТЕЛ, ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 Основни задължения:

Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в „УМБАЛ – Бургас” АД. Подпомага дейността на ръководството за постигане на целите му, като идентифицира и оценява рисковете в лечебното заведение, адекватност и ефективност на системите за финансово управление, контрол по отношение на ефективността, ефикасност и икономичност на дейностите в администрацията.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. да са дееспособни лица
 2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
 3. минимална образователна степен – магистър
 4. образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „финанси”, „икономика” или „право”  и други относими към спецификата на дейността.
 5. да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор
 6. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

Допълнителни изисквания за длъжността:

 1. да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл.46 от Закона за администрацията
 2. да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури
 3. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство да четвърта степен, включително работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години
 4. да притежават компютърна грамотност
 5. да познават законодателството в Република България пои по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях
 6. да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. писмено заявление по образец  - приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС
 2. декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС
 3. декларация от лицето по образец – чл.17, ал.2 от НПКДС – за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
 4. автобиография – европейски формат
 5. копие на диплома за завършено висше образование
 6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит
 7. копие от сертификат за „вътрешен одит в публичния сектор”
 8. копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежава такъв
 9. копие от документ за самоличност
 10. свидетелство за съдимост

 

Длъжностна характеристика за длъжността „ръководител, вътрешен одит” е на разположение на всеки кандидат в Отдел „Човешки ресурси” на „УМБАЛ – Бургас” АД

Необходимите документи за кандидатстване да се представят в Отдел „Човешки ресурси” до 04.09.2017 година, вкл. всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа.

  

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”